کیت توسعه ی کوانتومی Microsoft منبع باز شد

به نام خدا. مایکروسافت کیت توسعه ی برنامه های کوانتومی خود با عنوان Quantum Development Kit…