ایجاد اولین پروژه با Angular 8: ماشین حساب ساده – بخش اول

به نام خدا در این آموزش قصد داریم با هم، اولین پروژه FrontEnd خود با Angular…